Profilová maturitní zkouška 2022/2023
Předškolní a mimoškolní pedagogika

 
Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek budou zveřejněna po schválení předsedou zkušební komise, a to nejpozději před začátkem konání první zkoušky.
 

Termíny konání
DRAMATICKÁ VÝCHOVA S METODIKOU
HUDEBNÍ VÝCHOVA S METODIKOU
TĚLESNÁ VÝCHOVA S METODIKOU
VÝTVARNÁ VÝCHOVA S METODIKOU
(Žák skládá jednu z těchto zkoušek zvolenou
na přihlášce.)
15. 4. – 10. 5. 2023
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE 21. 5. 2023,
26. – 28. 5. 2023,
2. – 4. 6. 2023,
9. – 10. 6. 2023

 
Profilové maturitní zkouška je konána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v aktuálním
zněn, a s vyhláškou MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou v aktuálním znění.
 

Povinné zkoušky
PEDAGOGIKA ÚSTNÍ
PSYCHOLOGIE ÚSTNÍ
DRAMATICKÁ VÝCHOVA S METODIKOU
HUDEBNÍ VÝCHOVA S METODIKOU
TĚLESNÁ VÝCHOVA S METODIKOU
VÝTVARNÁ VÝCHOVA S METODIKOU

PRAKTICKÁ

Žák skládá jednu z těchto zkoušek zvolenou na
přihlášce.

 

PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE

Maturitní zkoušku z pedagogiky a psychologie konají všichni žáci přihlášení k maturitní zkoušce. S termínem zkoušky a přesným časovým harmonogramem jsou žáci předem seznámeni. Žák se do školy dostaví dle harmonogramu před svou zkouškou s dostatečným časovým předstihem. Bezprostředně před zahájením zkoušky si žák vylosuje jedno z 25 témat. V jedné skupině nelze losovat dvakrát stejné téma. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut. Žák k přípravě obdrží pracovní list označený číslem vylosované otázky. Pracovní list obsahuje 2 – 3 úkoly vztahující se k vylosovanému tématu. Žák není povinen tyto úkoly během přípravy vypracovat. Samotná ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Žák samostatně hovoří o vylosovaném tématu, členové maturitní komise mohou pokládat doplňující otázky. Zkoušející daného maturitního předmětu se může žáka dotázat na řešení vybraného úkolu z pracovního listu. Po dostatečném prověření úrovně znalostí žák odchází ze zkušební místnosti.

DRAMATICKÁ VÝCHOVA S METODIKOU

Žák si v průběhu studia připraví maturitní projekt – lekci dramatické výchovy na zvolené téma. Žák projekt průběžně konzultuje s vyučujícím daného předmětu a je povinen respektovat požadavky vyučujícího týkající se formální podoby práce. Maturitní projekt je zpracován do písemné podoby. Jeden výtisk je odevzdán třídní učitelce před konáním praktické maturitní zkoušky. Druhý výtisk žák přinese ke zkoušce a předloží jej komisi. Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části – praktickou a metodicko-teoretickou. Před zahájením praktické části zkoušky se skupina žáků skládající zkoušku v rámci jednoho předem určeného maturitního bloku dostaví do místnosti určené pro konání maturitní zkoušky. Zahájení praktické části zkoušky je společné. Žáci dle předem stanoveného
harmonogramu prakticky prezentují své maturitní projekty – lekce dramatické výchovy. Jeden žák je vždy v roli pedagoga – ten, který právě skládá zkoušku, ostatní žáci vystupují v roli dětí. Žák si ke zkoušce přináší vlastní rekvizity a další pomůcky potřebné k prezentaci maturitního projektu. Na prezentaci svého maturitního projektu má žák maximálně 20 minut. Po prezentaci projektů všech žáků v rámci daného maturitního bloku následuje krátká přestávka. Po přestávce přichází žáci dle harmonogramu do místnosti určené ke konání maturitní zkoušky a losují si jedno z 20 maturitních témat. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Témata jsou částečně zaměřena na teorii dramatické výchovy a na metodiku dramatické výchovy. Žák má po vylosování tématu 10 minut na přípravu. Po uplynutí této doby přichází před maturitní komisi a samostatně hovoří k vylosovanému tématu, členové maturitní komise mohou pokládat doplňující otázky. Následně je žákovi
udělena krátká zpětná vazba k maturitnímu projektu, na kterou může reagovat. Tato část trvá maximálně 10 minut. Po dostatečném prověření úrovně znalostí žák odchází ze zkušební místnosti.

HUDEBNÍ VÝCHOVA S METODIKOU

Žák si v průběhu studia připraví maturitní projekt – hudební besídku na zvolené téma. Žák projekt průběžně konzultuje s vyučujícím daného předmětu a je povinen respektovat požadavky vyučujícího týkající se formální podoby práce. Maturitní projekt je zpracován do písemné podoby. Jeden výtisk je odevzdán třídní učitelce před konáním praktické maturitní zkoušky. Druhý výtisk žák přinese ke zkoušce a předloží jej komisi. Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části – praktickou a metodicko – teoretickou. Před zahájením praktické části zkoušky se skupina žáků skládající zkoušku v rámci jednoho předem určeného maturitního bloku dostaví do místnosti určené pro konání maturitní zkoušky. Zahájení praktické části zkoušky je společné. Žáci dle předem stanoveného harmonogramu prakticky prezentují své maturitní projekty – hudební besídky. Jeden žák je vždy v roli pedagoga – ten, který právě skládá zkoušku, ostatní žáci vystupují v roli dětí. Žák si ke zkoušce přináší vlastní rekvizity a další pomůcky potřebné k prezentaci maturitního projektu. Součástí prezentace je hra na hudební nástroj. Na prezentaci svého maturitního projektu má žák maximálně 20
minut. Po prezentaci projektů všech žáků v rámci daného maturitního bloku následuje krátká přestávka. Po přestávce přichází žáci dle harmonogramu do místnosti určené ke konání maturitní zkoušky a losují si jedno z 20 maturitních témat. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Témata jsou částečně zaměřena na teorii hudební výchovy a částečně na metodiku hudební výchovy. Žák má po vylosování tématu 10 minut na přípravu. Po uplynutí této doby přichází před maturitní komisi a samostatně hovoří k vylosovanému tématu, členové maturitní komise mohou pokládat doplňující otázky. Následně je žákovi udělena krátká zpětná vazba k maturitnímu projektu, na kterou žák může reagovat. Tato část trvá maximálně 10 minut. Po dostatečném prověření úrovně znalostí žák odchází ze zkušební místnosti.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA S METODIKOU

Žák si v průběhu studia připraví maturitní projekt – výtvarnou řadu na zvolené téma. Žák projekt průběžně konzultuje s vyučujícím daného předmětu a je povinen respektovat požadavky vyučujícího týkající se formální podoby práce. Žák je povinen maturitní projekt realizovat se zvoleným počtem dětí před jeho odevzdáním. Maturitní projekt je následně zpracován do písemné podoby. Jeden výtisk je odevzdán třídní učitelce před konáním praktické maturitní zkoušky. Druhý výtisk žák přinese ke zkoušce a předloží jej komisi. Žák si dále připraví prezentaci projektu určenou k projekci ideálně ve formátu PPT nebo PDF. Takto připravenou prezentaci žák bezprostředně před konáním zkoušky odevzdá na datovém nosiči USB Flash disk. Tento nosič slouží pouze k projekci prezentace, po zkoušce je žákovi vrácen. Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části – praktickou a metodicko – teoretickou. Žák se do školy dostaví dle harmonogramu před svou zkouškou s dostatečným časovým předstihem, nekoná se společné zahájení maturitních zkoušek. Žáci přichází do místnosti určené ke konání maturitní zkoušky dle předem stanoveného harmonogramu a losují si jedno z 20 maturitních témat. V jedné skupině nelze losovat dvakrát stejné téma. Témata jsou částečně zaměřena na teorii výtvarné výchovy a částečně na metodiku výtvarné výchovy. Ke každému tématu jsou dále přiřazeny dvě ukázky dětské kresby určené k rozboru. Žák má po vylosování tématu 10 minut na přípravu vylosovaného tématu a rozboru předložených dětských kreseb. Po uplynutí této doby žáci prezentují své maturitní projekty – výtvarné řady. K představení projektu je využívána připravená prezentace, žák si může přinést ukázky výtvarných prací vytvořených v rámci maturitního projektu. Na prezentaci svého maturitního projektu má žák maximálně 20 minut. Po uplynutí této doby je žákovi udělena krátká zpětná vazba k maturitnímu projektu, na kterou žák může reagovat. Následně žák samostatně hovoří k vylosovanému tématu, členové maturitní komise mohou pokládat doplňující otázky. Na závěr je žák vyzván k rozboru předložených dětských kreseb. Tato část trvá maximálně 10 minut. Po dostatečném prověření úrovně znalostí žák odchází ze zkušební místnosti.