Nejčastěji kladené otázky a odpovědi

Obecné informace

Po úspěšném absolvování dvouletého pomaturitního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika budete mít plnou kvalifikaci pro práci jako učitel/ka v mateřské škole, vychovatel/ka ve školní družině a pedagog volného času.

Výuka probíhá vždy jednou týdně v odpoledních hodinách. Vyučovací dny jsou pondělí, úterý a čtvrtek. Před začátkem pololetí je všem studentům jejich vyučovací den sdělen a tento den zůstává stejný po celé dva roky studia. Časy výuky se každý týden mírně liší v závislosti na stanoveném rozvrhu. Začátek vyučování není nikdy dříve než ve 12:30. Studenti ze školy většinou odchází mezi 17. a 19. hodinou. Nejpozději je možné skončit kolem 20:00, což se ale stává naprosto výjimečně.

Naprostá většina našich studentů a studentek kromě školních povinností ještě práci a rodinu. Stovky úspěšných absolventů dokazují, že skloubit studium s dalšími povinnostmi jednoznačně lze.

Výši školného na aktuální školní rok naleznete ZDE. Školné se platí bezhotovostně převodem na účet a je možné si ho rozložit až do čtyř splátek hrazených dle vlastního splátkového kalendáře.

Studium je určeno všem zájemcům o práci v předškolních a mimoškolních zařízeních, kteří mají již za sebou maturitu z jakéhokoliv jiného oboru a jsou ke studiu zdravotně způsobilí. Nezáleží na věku ani na pohlaví, pouze na chuti ke studiu a elánu pro práci s dětmi.

Přihlášení ke studiu

Při přijímacím řízení se nemusíte obávat žádného zkoušení znalostí, je pouze potřeba splnit stanovené podmínky.

  1. Zaslat elektronickou přihlášku ke studiu.
  2. Přiložit krátký motivační dopis.
  3. Nechat si lékařem potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu.
  4. Doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  5. Uhradit poplatek za přijímací řízení.
  6. V případě přijetí podepsat smlouvu a uhradit školné.

Ke všem těmto krokům jste po zaslání přihlášky automaticky vyzýváni.

Přihlášku ke studiu si podáte prostřednictvím webových stránek. Přihlašování je spuštěno vždy na začátku kalendářního roku, doporučujeme ale přihlášku zaregistrovat již dříve.

Po spuštění přijímacího řízení je potřeba co nejrychleji splnit stanovené požadavky, zájem o studium každoročně převyšuje maximální kapacitu oboru.

Průběh studia

Studenti obdrží rozvrh na začátku aktuálního pololetí a je vždy sestaven na celých pět měsíců. Mohou si tedy s dostatečným předstihem naplánovat směny v zaměstnání nebo zajistit hlídání dětí. Každý týden se rozvrh mírně liší v závislosti na vyučovaných předmětech daný den. Příklad rozvrhu:

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Tato zkouška má část praktickou a profilovou (teoretickou). V praktické části si studenti volí jednu z výchov, ze které následně zkoušku skládají. Může se jednat o výchovu dramatickou, hudební, tělesnou nebo výtvarnou. V profilové části čekají maturanty dva předměty – pedagogika a psychologie. Jedná se tedy pouze o odborné předměty, zkoušek z českého jazyka nebo matematiky se nemusíte obávat.

Během studia Vás žádné zkouškové období nečeká. Studium se řídí klasickým školním rokem, kdy studenti na závěr každého pololetí obdrží vysvědčení. K tomu, aby mohla být známka na vysvědčení zapsána, musí každý student během pololetí získat v každém předmětu dvě známky. O způsobu klasifikace jsou studenti vždy předem informováni – může se jednat o test, seminární práci, skupinový projekt, aktivitu v hodině apod.

Během studia Vás nečeká český jazyk ani matematika. Budete se věnovat pouze praktickým předmětům doplněným přednáškami z různých oblastí pedagogiky a psychologie. Výuka je vedena tak, aby si z ní studentu odnesli co nejvíce praktických poznatků. V rámci hodin si na vlastní kůži vyzkoušíte kouzlení s barvami, přivoláte déšť písničkou, budete tiše našlapovat kolem spících zvířátek a mnoho dalšího.

Předmět tělesná výchova s metodikou je zaměřen na práci s dětmi, nikoliv na Vaši vlastní fyzickou zdatnost. Během teorie v učebně i praxe v tělocvičně se budete věnovat nejen pohybovým aktivitám určeným pro děti, ale dozvíte se také to, které cviky jsou pro děti vhodné, jak jim při cvičení dopomoci nebo jaké zásady bezpečnosti je nutné dodržovat.

Všichni naši pedagogové jsou lidé z praxe – ti Vám totiž nejlépe předají cenné zkušenosti, které po studiu dokážete využít při práci s dětmi. S kompletním pedagogickým sborem se můžete seznámit ZDE.

Praxe

Během dvou let studia je nutné splnit celkem 6 týdnů odborné pedagogické praxe rozdělené do jednotlivých pololetí dle zaměření. Studenti plní praxi v mateřské škole, školní družině, alternativní mateřské škole a mimoškolním zařízení. Praxi je možné plnit v zařízení dle vlastního výběru a v rámci stanoveného pololetí i v libovolném termínu.

Předchozí pedagogickou praxi je možné uznat v případě, že student na začátku studia působí již více než 3 roky na pozici učitel/ka mateřské školy nebo vychovatel/ka ve školní družině. Pokud je studentovi praxe uznána, odborná praxe se mu krátí.

Odborná praxe je povinnou součástí studia a podmínkou kvalifikace pro práci pedagoga. Před nástupem ke studiu je potřeba o této skutečnosti svého zaměstnavatele informovat a domluvit se na podmínkách.

Otázky na závěr

V případě dotazů se kdykoliv obraťte na vedoucí oboru Bc. Pavlu Fritzscheovou.

Pokud je práce s dětmi Vaším snem, škola Mills Vás na práci pedagoga nejen teoreticky připraví, ale také ještě více motivuje. Naši pedagogové jsou nejen inspirativní odborníci z praxe, ale také učitelé s lidským přístupem ke všem studentům. U nás se máte vždy na koho obrátit a na případné obavy či problémy nikdy nejste sami. Díky praxi získáte během studia široké spektrum cenných zkušeností, které Vám pomohou se zorientovat v rozmanitém světě vzdělávání a lépe si uvědomit, která oblast je Vám nejbližší. Každý s chutí ke studiu je ve škole Mills vítán, přidejte se k nám i Vy.

Ⓒ 2018 Střední škola MILLS | Webové stránky vytvořilo Než zazvoní