Získejte kvalifikaci pro práci s dětmi předškolního věku v mateřské školce, školní družině či jinde. Vystudujte dvouletý obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a pracujte na své vysněné pozici. Výuka probíhá pouze jednou týdně, aby se dala dobře skloubit s prací.


Předškolní a mimoškolní pedagogika ve zkratce

 • Studium probíhá jednou týdně odpoledne, aby bylo možné studovat u práce
 • Získáte kvalifikaci pro výkon povolání dle platné právní úpravy
 • Odborné stáže na pedagogických pracovištích
 • Vyučují se pouze odborné předměty
 • Důraz na praxi
 • Vhodné i jako rekvalifikace

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je dvouleté pomaturitní studium, díky kterému získají absolventi odbornou kvalifikaci pro práci v zařízeních pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času.

Studium trvá pouze dva roky, protože během studia nedochází k opakování běžného učiva maturitního stupně vzdělání, ale pouze k výuce odborných předmětů, ze kterých se také následně skládá zkouška – pedagogika, psychologie, a praktická maturitní zkouška z jedné vybrané výchovy s metodikou.

Díky studiu získáte

 • Odbornou kvalifikaci dle legislativních podmínek
 • Komplexní praktické vzdělání, práci bez nutnosti odborného dohledu
 • Okamžité uplatnění jako učitelka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelka nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelka ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních
 • Možnost vyššího platového ohodnocení

Prohlédněte si fotky z naší školy
Proč si vybrat právě Mills?

 • 1.  Praktická škola plná lidí z praxe

  Naši učitelé ví, o čem mluví. Jsou to lidé s dlouholetými zkušenostmi z terénu. Jejich přednášky jsou opřené o každodenní praxi.

 • 2. Studium jednou týdně odpoledne

  Víme, jak je náročné stíhat vzdělání u pracovního poměru. Proto u nás probíhá výuka v dálkovém studiu jednou za týden v odpoledních hodinách.

 • 3. Ihned do zaměstnání

  Po dokončení studia Předškolní a mimoškolní pedagogika není třeba absolvovat zdlouhavé zaučování, protože praxi už budete mít za sebou.


Naši studenti


Dlouho jsem jenom přispívala v organizacích a volnočasových aktivitách a pomáhala s realizací dětských programů. Teď, díky škole Mills a získané odbornosti, můžu tyto aktivity nejenom vymýšlet, ale i vést jejich uskutečňování – stát na vlastních nohách a spoléhat na to, co jsem se naučila.

– Markéta Nedorostová, absolventka 2017

Spolupráce a možnosti praxe

Spolupracujeme s řadou specializovaných pracovišť po celé české republice v rámci kterých je možno vykonávat praxi, která je v rámci studia povinná. Po předchozí domluvě je možno praxi vykonávat také v zařízeních, která navrhnou sami studenti.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.“

Profil absolventa

 • umí jednat odpovědně, kultivovaně, taktně, podle zásad profesní etiky a společenských norem
 • respektovat práva, osobnost a názory druhých, uplatňovat rovný přístup k lidem
 • komunikovat citlivě a efektivně
 • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, u dětí rozvíjet pozitivní sociální vztahy a podporovat prosociální jednání, provádět citlivou sociální intervenci, zajišťovat prevenci sociálně patologických jevů
 • pracovat samostatně i týmově
 • připravovat a realizovat pedagogickou činnost s uplatněním teoretických poznatků
 • postupovat v pedagogických činnostech cíleně, plánovitě, systematicky, zároveň tvořivě a inovativně, podle potřeby rychle a přiměřeně reagovat na aktuální pedagogické situace a vhodně improvizovat
 • rozvíjet pedagogické podmínky, uplatňovat vhodné organizační strategie, nedirektivní pedagogické řízení a efektivní vzdělávací metody založené na aktivitě a prožitcích, zařazovat tvořivé a pro rozvoj dětí smysluplné aktivity
 • uplatňovat na základě humanistického pojetí výchovy citlivý a individualizovaný přístup k dítěti, zohledňovat potřeby jednotlivců
 • provádět pedagogickou diagnostiku, systematicky sledovat a hodnotit vzdělávací pokroky dětí
 • orientovat se v právních otázkách potřebných v profesní oblasti, dodržovat je, rozpoznat jejich porušování a v rámci svých kompetencí činit kroky k nápravě

Školné

Před zahájením studia škola uzavírá se studentkou/studentem smlouvu o studiu, ve které jsou zakotveny podmínky studia i výše ročního školného. Pro školní rok 2021/2022 je školné stanoveno na 26 000,-  Kč,  splatné ve dvou, nebo na základě žádosti, až ve čtyřech splátkách.


Důležité odkazy

KÓD OBORU
75-31-M/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Předškolní a mimoškolní pedagogika

PŘEDCHOZÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Maturitní

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturita z odborných předmětů

DÉLKA STUDIA
2 roky (dvouleté zkrácené studium)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají – probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu

POČET TŘÍD OTEVÍRANÝCH V 2020/2021
5 tříd pro cca 150 studentů

ŠKOLNÉ
Kombinovaná forma – 4 x 7 000 Kč za rok

VĚKOVÉ OMEZENÍ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano