Kodex studentů

Práva žáků

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
 • na rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana
 • na informaci na začátku pololetí o požadavcích a způsobu hodnocení v každém předmětu
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • volit a být voleni do školské rady
 • na komisionální přezkoušení
 • na využívání konzultačních hodin
 • na zakoupení učebních textů z ediční činnosti školy za smluvní cenu
 • na bezplatné využívání studovny, knihovny a internetu školy
 • na odvolání se proti rozhodnutí k ředitelce školy
 •  

Povinnosti žáků

 • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k bezpečnosti a ochraně zdraví, s nimiž byli srozuměni
 • dodržovat pravidla slušného chování v jednání s pedagogickými pracovníky, zaměstnanci školy a s ostatními studenty
 • dodržovat zákaz vnášení, držení a distribuce a užívání návykových látek v areálu školy
 • dodržovat zákaz kouření v areálu školy
 • vyvarovat se projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • informovat školu o změně osobních údajů (bydliště, telefonické spojení) a dalších údajů, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 •  
×